Rejestracja w Urzędzie Pracy

6 maj 2008, typ: artykuł, autor: Marcin Haba

Gdzie się rejestrować?

Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy w rejonie swego zameldowania stałego lub tymczasowego. Osoby, które nie posiadają zameldowania, mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy w rejonie, w którym obecnie się znajdują.
( § 2 ust. 1, rozporządzenia )

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji?

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL),
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne (w przypadku kontynuowania nauki lub braku jej ukończenia) albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
 • wszystkie świadectwa pracy, które powinny:
  • spełniać wymogi Kodeksu Pracy,
  • posiadać pieczątkę zakładu pracy,
  • posiadać pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy,
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień osoby ubiegającej się o rejestrację,
 • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument jest posiadany,
 • osoba niepełnosprawna przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

( § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia )

Rejestracja nie dochodzi do skutku w przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów lub w wypadku, gdy osoba rejestrująca nie złoży podpisu na karcie rejestracyjnej.
( § 3 ust. 4, rozporządzenia )

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów
( § 3 ust. 5, rozporządzenia )

Urząd Pracy może sporządzać odpisy i kserokopie z przedkładanych dokumentów.
( § 3 ust. 3, rozporządzenia )

Karta rejestracyjna

Osoby, które rejestrują się po raz pierwszy, jak i te, które już kiedyś rejestrowały się w Urzędzie Pracy, są zobowiązane do wypełnienie karty rejestracyjnej. Wszystkie dane wpisywane do karty muszą być zgodne z posiadanymi dokumentami.

Informacje wpisane do karty rejestracyjnej podlegają sprawdzeniu przez pracownika Urzędu Pracy zgodnie z oryginałami dokumentów dostarczonych przy rejestracji.

Karta rejestracyjna karta rejestracyjna [ściągnij]

UWAGA!

Osoba rejestrująca się wypełnia TYLKO białe pola na karcie rejestracyjnej.

Proces rejestracji

Osoba, która nie jest nigdzie zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.
( § 2 ust. 3, rozporządzenia )


Osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń podanych w karcie rejestracyjnej i tym samym zostaje zarejestrowana.
( § 4 ust. 1, rozporządzenia )


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) przeczytaj [link]
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262 poz. 2607 z późn. zm. ) przeczytaj [link]


Opracował Marcin Haba na podstawie: Dz. U. Nr 262 poz. 2607 z późn. zm.