Regulamin Banku Pracy
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

§ 1

 • Bank Pracy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, zwany dalej Bankiem Pracy, jest projektem prowadzonym i nadzorowanym przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (ChSCh).
 • Bank Pracy został powołany do istnienia przez Radę Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, w dniu 17 lutego 2004 roku.

§ 2

 • Bank Pracy działa na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 • Siedzibą Banku Pracy jest Warszawa.

§ 3


Bank Pracy jest reprezentowany przez Dyrektora ChSCh lub Koordynatora Banku Pracy powołanego przez Zarząd ChSCh.

§ 4

Celem Banku Pracy jest:
 • pomoc w znalezieniu pracy zarobkowej oraz w charakterze wolontariusza, stałej lub sezonowej, bezrobotnym i studentom,
 • pomoc pracodawcom w znalezieniu pracowników,
 • aktywizowanie bezrobotnych do stosowania najefektywniejszych metod poszukiwania pracy,
 • doskonalenie zawodowe bezrobotnych,
 • poradnictwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 5

 • Bank Pracy realizuje swe cele w szczególności za pośrednictwem następujących środków działania:
  • prowadzenie serwisu internetowego Banku Pracy,
  • wszechstronne promowanie Banku Pracy i oferowanych przez niego usług.
 • Wszelkie działania związane z pomocą w znalezieniu pracy będą realizowane za pośrednictwem internetu.

§ 6

 • Dla poszukujących pracy Bank Pracy świadczy usługę publikacji CV, (po uprzednim założeniu konta w serwisie), oraz możliwość przeglądania ofert pracy.
 • Dla pracodawców Bank Pracy oferuje możliwość publikacji ofert pracy (po uprzednim założeniu konta w serwisie) oraz daje dostęp do przeglądania bazy CV.
 • Usługi wymienione w § 6 pkt 1 i pkt 2 są bezpłatne.

§ 7


Bank Pracy nie umieszcza ogłoszeń reklamujących erotykę, pornografię, broń, nawoływanie do przemocy, narkotyków i używek (alkohol, tytoń) oraz wszystkiego co pozostaje w niezgodzie z prawem.

§ 8


Bank Pracy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez osoby korzystające z jego usług nieprawdziwych danych.

§ 9


Organem doradczym Banku Pracy jest Rada Programowa Banku Pracy, powołana przez Koordynatora Banku Pracy, w skład której mogą wejść m.in. wolontariusze, eksperci, przedsiębiorcy, sponsorzy.

§ 10


Do kompetencji Koordynatora Banku Pracy należy:
 • reprezentowanie Banku Pracy na zewnątrz,
 • kierowanie działalnością Banku Pracy zgodnie z niniejszym regulaminem i statutem Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej,
 • powoływanie i odwoływanie administratora serwisu internetowego Banku Pracy,
 • prawo do modyfikacji treści ofert pracy i CV użytkowników czy też ogłoszeń sponsorów jak również do odmowy ich publikacji o ile nie spełniają one wymagań regulaminowych (patrz § 7),
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Banku Pracy,
 • w razie takiej potrzeby, powoływanie i odwoływanie zastępcy Koordynatora, skarbnika lub sekretarza Banku Pracy,
 • określanie zasad działalności Rady Programowej Banku Pracy,
 • przygotowywanie informacji dotyczącej działalności Banku Pracy,
 • tworzenie, w razie zaistnienia potrzeby, lokalnych przedstawicielstw Banku Pracy,
 • informowanie Dyrektora ChSCh o działalności Banku Pracy poprzez składanie okresowych sprawozdań oraz konsultowanie z nim ważniejszych inicjatyw i działań,
 • prowadzenie archiwum dokumentów.

§ 11


Bank Pracy finansowany jest z funduszy ChSCh, która otrzymuje opłaty związane z korzystaniem z usług Banku Pracy, jak również inne wpływy z tytułu tej działalności (np.: darowizny).

§ 12


Bank Pracy podlega kontroli Zarządu ChSCh.

§ 13


Bank Pracy może być przekształcony lub zlikwidowany przez Radę ChSCh.

§ 14


Rada ChSCh może dokonać zmiany regulaminu Banku Pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek Koordynatora Banku Pracy.

§ 15


Znowelizowany regulamin przyjęto uchwałą Rady ChSCh nr 9/121/2009 z dnia 1 luty 2009r.

Dyrektor
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
Jan Pawlak
Regulamin serwisu Banku Pracy